پیتزا مخصوص
پیتزا مخلوط
پیتزا قارچ و مرغ
پیتزا قارچ و گوشت
پیتزا قارچ
پیتزا ژامبون
پیتزا پپرونی
پیتزا سبزیجات
همبرگر
دوبل همبرگر
چیز برگر
دوبل چیز برگر
چیکن برگر
دوبل چیکن برگر
مرغ سوخاری
هات داگ آلمانی
 
 
Special Pizza
Mixed Pizza
Mushroom Chicken Pizza
Mushroom meet Pizza
Mushroom Pizza
Chicken Pizza
Pepperoni Pizza
Vegetables Pizza
Hamburger
Double Hamburger
Cheeseburger
Double Cheeseburger
Chickenburger
Double Chickenburger
Fired Chicken
HotDog